Bibliografija

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Irena Manfredo

Osebna bibliografija za obdobje 1995-2020

 

1995

1. MANFREDO, Irena. Odnos zasavskih zdravnikov do zdravega naD ina E>ivljenja = The disproportion between attitude about healthy life style and behaviour among doctors in Zasavje region. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. [Tiskana izd.]. 1995, letn. 34, E!t. 11/12, str. 539-544. ISSN 0351-0026. [COBISS.SI-ID 75621120]

IzhodiE!D a. Naloga poskuE!a odgovoriti na vpraE!anje, kako zdravo E>ivijo zdravniki in zobozdravniki v Zasavju. ZakljuD ek. Ugotovila sem nesorazmerje med staliE!D i in vedenjem. VeD kot 90 odst. jih meni, da je zdrav naD in E>ivljenja koristen in 70 odst. ga pogosto priporoD a svojim bolnikom. Samo 30 odst. zasavkih zdravnikov je redno telesno aktivnih, 40 odst. pa jih je D ezmerno hranjenih. Naloga je pilotna E!tudija E!irE!e raziskave o naD inu E>ivljenja slovenskih zdravnikov.

Background. This article tries to answer the question, how healthy is the life-style of doctors and dentists in Zasavje region. Conclusion. There is a disproportion between attitude and behaviour. More than 90 percent of doctors and dentists think, that healthy life-style is important and in 70 percent they frequently recommend it to their patients. Only 30 percent of doctors anddentists are regulary physicaly active, 40 percent of them are are overweight. This work is a pilot-study for a wider research of life-style of Slovene doctors.
2. MANFREDO, Irena. Odnos zasavskih zdravnikov do zdravega naD ina E>ivljenja : diplomska naloga. Ljubljana: [Irena M. Lazar], 1995. 36 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3436765]

 

1996

3. MANFREDO, Irena, PREMIK, Marjan, E VAB, Igor. Ali slovenski zdravniki zdravo E>ivijo? = Do the slovenian physicians have healthy life style?. ZdravniE!ki vestnik : glasilo Slovenskega zdravniE!kega druE!tva. [Tiskana izd.]. 1996, let. 65, E!t. 12, str. 687-690. ISSN 1318-0347. [COBISS.SI-ID 5038553]

Backgraund. Physicians are not well explored population in the world and neither they are in Slovenia. The objective of the survey is to find out their way of life. Methods. We sent to the doctors who were in representative 10% sample twice in a period of a month an anonymous questionnaire with 32 questions. The estimation of their life-style was done by evaluation of every single health behaviour and by evaluation of the variable "style", which represents the sum of healthy babits. Results. A total of 335 physicians (64,8%) returned the questionaire. Of the respondents 35,8% were overweight and among them every tenth was fat. Half of our physicians have regular breakfast, 75% have 3 or more meals per day. We have 15,8% smokers, but nobody smokes more than 30 cigarettes per day. Most of them drink alcohol occasionaly, more than 2 dl wine per day only 2,5%. One forth of the respondents is physically active. 85,4% regularly use security belts in the car. More than 70% of physicians visit their friends at least once a month. Only every tenth often uses relaxation techniques. Their free-time is reserved for their family, study and recreation. The average life-style estimation was 3,25 (from 1 to 5). Conclusions. Our survey is one of the first of this kind in Slovenia. They are better than an average Slovene in the point of regular physical activity and smoking, but we should be aware that nonresponders could make the results worse.
4. MANFREDO, Irena, KAZAFEROVID, Seima. Delovanje nizkih koncentracij vdihanega ogljikovega dioksida na nekatere fizioloE!ke parametre delavca v Rudniku lignita Velenje.PoroD ilo o predE!tudiji. Zagorje, 1996. 11 f., [22 f.], graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3437021]
5. MANFREDO, Irena. Odnos slovenskih lijeD nika prema zdravom naD inu E>ivota = The attitude-behaviour relation about healthy life-style among Slovenian physcians. Zagreb: [I. Manfredo-Lazar], 1996. 67 f. [COBISS.SI-ID 8949977]

Background. medical doctors are not well explored population in the world and neither they are in Slovenia. The objective of the survey is to establish the doctor's "attiude-behaviour" relation about life-style and to determine whether physicians in Slovenia encourage their patients to adopt healthy behaviours through their advice and life-style. Method. We sent to the doctorswho were in 10% sample twice in a period of a month an anonymous questionnaire with 32 questions. The estimation of their life-style was done by evaluation of every single health behaviour and by evaluation of the variable "style", which represents the sum of healthy habits. Results. A totalof 355 physicians (64,8%) returned the questionnaire. of the respondents 35,8% ere overwight and among them every tenth was fat. Half of our doctors have regular breakfast, 75% have 3 or more meals per day. We have 15,8% smokers, but nobody smokes more than 30 cigaretes per wine per day only 2,5%. One forth of the respondents is physically active. 85,4% regularly use security belts in the car. More than 70% of physicians visit their friends at least once a month. Only every tenth often uses relaxation techniques. Their free-time is reserved for their family, study and recreation. Their own average life-style estimation was 3,16 (from 1 to 5), which was a little more rigorous than our estimation (3,25). They feel healthy way of life to be important to them and to their patients and they usually advise them to adopt healthy behaviours. Doctors think that patients could easily change their life-style if their doctors practised healthier life. Conclusion. Our survey is the first of this kind in Slovenia. We found out that physicians lived a little bit healthier than they thought. They are better than an average. Slovene in the point of regular physical activity and smoking, but we should be aware that non-responders could make the results worse.
6. MANFREDO, Irena (intervjuvanec). Zdravje kot stil E>ivljenja. Zasavc. 12.9.1996, letn. 6, E!t. 33, str. 14-16. [COBISS.SI-ID 3449565]

 

1997

7. MANFREDO, Irena. Ali res lahko specialist medicine dela strokovno dela brez pregleda kurativnega kartona?. Isis : glasilo ZdravniE!ke zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. 1997, letn. 6, E!t. 12, str. 52-53. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 7971033]
8. MANFREDO, Irena. Medicina dela - potreba ali nebodigatreba?. Isis : glasilo ZdravniE!ke zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. 1997, letn. 6, E!t. 7, str. 59-60. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 8600281]
9. MANFREDO, Irena, PREMIK, Marjan. Odnos slovenskih zdravnikov do zdravega naD ina E>ivljenja = The attitude-behaviour relation about healthy life style among Slovenian physicians. ZdravniE!ki vestnik : glasilo Slovenskega zdravniE!kega druE!tva. [Tiskana izd.]. 1997, let. 66, E!t. 1, str. 17-20. ISSN 1318-0347. [COBISS.SI-ID 5202905]

Background. The article brings part of the results of survey about physicians' attitude-behaviour relation. It deals also with the role of physicians in health promotion. Methods. Anonymous questionnaire was distributed twice in a period of a month to 548 physicians in Slovenija who represented 10% of the physicians' population. A total of 355 (64.8%) returned the questionnaire. The variable "style", sum of healthy habits, was constructed to evaluate life style in general. Results. A total of 355 (64.8%) returned the questionnaire. 90% of them think that healthy way of life is important for better mood, prevention of illness and higher quality of life in olderness. Their life is mostly influenced by their job which is also because of lack of time main reason that physicians can not live a healtheir life. 70% of them often recommend healthy behaviours to their patients and the same percent think that patients could easily take their advice if physicians lived healtheir. Self-estimation of health is closely related to self-estimation of style and our estimation of their way of life. Physicians who feel better have more healthy habits and higher self-estimation. Conclusions. Physicians know for the importance of healthy way of life and recommend it often to their patinets. Variable "style" should be completed and standardised.

IzhodiE!D a. Zanimalo nas je, kako zdravo E>ivijo slovenski zdravniki, kakE!na so njihova staliE!D a o zdravem naD inu E>ivljenja in kako prenaE!ajo znanje o zdravih navadah na bolnike. D lanek povzema del rezultatov raziskave "Odnos slovenskih zdravnikov do zdravega naD ina E>ivljenja". Metode. 548 zdravnikom, ki smo jih izbrali v 10% vzored, smo poslali dvakrat v zaporedju enega meseca anonimni vpraE!alnik z 32 vpraE!anji. Za celovito oceno sloga smo uvedli spremeljivko "stil", ki predstavlja vsoto zdravih navad. Rezultati. 90% zdravnikov sodi, da je zdrav naD in E>ivljenja pomemben za boljE!e razpoloE>enje, prepreD evanje bolezni in viE!jo kakovost E>ivljenja v starosti. NajpomembnejE!i vpliv na naD in E>ivljenja ima njihovo delo, ki je zaradi pomanjkanja D asa tudi glavni razlog, da ne E>ivijo bolj zdravo. 70% zdravnikov pogosto priporoD a zdrave navade svojim bolnikom in znancem in toliko jih tudi meni, da bi bolniki laE>je sprejemali priporoD ila o bolj zdravem E>ivljeju, D e bi jim bili zdravniki vzor. Samoocena zdravja je povezana s samooceno sloga in naE!o oceno stila. Zdravniki, ki se poD utijo bolj zdravi, imajo veD zdravih navad in svoj naD in E>ivljenja ocenjujejo z viE!jo oceno. ZakljuD ki. Zdravniki menijo, da je zdrav naD in E>ivljenja pomemben zanje in za njihove bolnike in jim ga tudi pogosto priporoD ajo. Kriterije za celovito oceno naD ina E>ivljenja moramo dopolniti in standardizirati.
10. MANFREDO, Irena. ZagrebE!ke vedute. Delo in zdravje : bilten Sekcije za medicino dela Slovenskega zdravniE!kega druE!tva in InE!tituta za medicino dela, prometa in E!porta. julij 1997, letn. 20, E!t. 1, str. 19-20. ISSN 1408-5488. [COBISS.SI-ID 3440605]
11. MANFREDO, Irena. Zdravstvena ogroE>enost delavcev in potrebe po aktivnem zdravstvenem varstvu delavcev v 17 podjetjih v obD ini Zagorje : specialistiD na naloga iz medicine dela, prometa in E!porta. Ljubljana: [I.M. Lazar], 1997. 73 f. [COBISS.SI-ID 24810201]

 

2001

12. MANFREDO, Irena. Odnos slovenskih zdravnikov do zdravega naD ina E>ivljenja = The attitude-behaviour relation about healthy life style among Slovenian physicians. Sanitas et labor. 2001, letn. 2, E!t. 1, str. 187-199. ISSN 1580-5972. [COBISS.SI-ID 14334937]

Background: Physicians are not well explored population in the world and neither they are in Slovenia. The objective of the survey is to find out theirway of life. Method. We sent to the doctors who were in representative 10% sample twice in a period of a month an anonymous questionnaire with 32 questions. The estimation of their life-style was done by evaluation of every single health behavior and by evaluation of the variable- "style ", which represents the sum of healthy habits. Results: A total of 355 physicians (64,8%) returned the questionnaire. Of the respondents 35,8% were overweight and among them every tenth was fat. Half of our physicians have regular breakfast, 75% have 3 or more meals per day. We have 15,8% smokers, but nobodysmokes more than 30 cigarettes per day. Most of them drink alcohol occasionally, more than 2 dl wine per day only 2,5%. One forth of the respondents is physically active. 85,4% regularly use security belts in the car. More than 70% of physicians visit their friends at least once a month. Only every tenth often uses relaxation techniques. Their free-time is reservedfor their family, study and recreation. The average life-style estimation was 3,25 (from 1 to 5). Conclusion: Our survey is one of the first of this kind in Slovenia. They are better than an average Slovene in the pointof regular physical activity and smoking, but, we should be aware that non-responders could make the results worse

IzhodiE!D a: O zdravstvenem stanju, predvsem pa o naD inu E>ivljenja zdravnikov nevemo veliko. Zanimalo nas je, kako zdravo E>ivijo. Metode. Zdravnikom, ki smojih izbrali v nakljuD ni, reprezentativni 10-odstotni vzorec, smo poslali dvakrat zaporedoma v obdobju enega meseca anonimni vpraE!alnik z 32 vpraE!anji. NaD in E>ivljenja smo ocenjevali na osnovi posameznih navad in na osnovi spremenljivke stil, ki pomeni vsoto zdravih navad. Rezultati: Dobili smo 64,8 % odgovorov. Prekomerno hranjenih je 35,8 % zdravnikov, med njimi je vsak deseti debel. Polovica jih redno zajtrkuje, tri D etrtine jih poje tri obroke in veD dnevno. Kadi jih 15,8%, pri tem pa nihD e od anketiranih ne pokadi veD kot 30 cigaret na dan. VeD ina jih alkohol pije obD asno, veD kot 2 dl vina na dan pa 2,5%. VeD krat tedensko oz. vsak dan je telesno aktivnih D etrtina zdravnikov. Redno jih uporablja varnostni pas pri voE>nji avtomobila 85,4%. Enkrat meseD no in pogosteje se s prijatelji sreD a 70 % zdravnikov. Vsak desetiredno uporablja katero od sprostilnih tehnik. Po delovnem tedniku, ki traja povpreD no 50,65 ur, preE>ivijo prosti D as s partnerjem in druE>ino, sledita pa E!tudij in rekreacija. NaE!a skupna ocena stila je bila 3,25. ZakljuD ek: NaE!a raziskava je ena prvih te vrste v Sloveniji. Na dveh pomembnihpodroD jih zdravniki E>ivijo bolj zdravo od ostalih Slovencev: manj kadijo in so bolj telesno aktivni. Kljub reprezentativnosti vzorca moramo vedeti, da 35% anketiranih zdravnikov ni odgovorilo in da bi ti verjetno poslabE!ali sliko.

 

2004

13. MANFREDO, Irena. Vloga medicine dela pri zagotavljanju varnega in zdravega dela : seminar Odgovornost vodilnih in vodstvenih delavcev za varno in zdravo delo. Medijske Toplice, november 2004. [COBISS.SI-ID 3444701]

 


2005

14. MANFREDO, Irena. Je pri pregledih jamskih reE!evalcev E!e kakE!no odprto vpraE!anje? : letno sreD anje jamskih reE!evalcev Slovenije, PortoroE>, november 2005. 2005. [COBISS.SI-ID 3444957]

 

2007

15. POLID NIK, Rok, KARPLJUK, Damir, JAKOVLJEVID, Miroljub, AD IMOVID , Brigita, NED IMER, Marija, MANFREDO, Irena, ARNERID, Niko, VUGA, Vanja, TERE=AN, Metka, DUPONA, Mojca, PINTER, Stanislav, MAZID, UroE!, STERGAR, Eva, BRCAR, Polona, E D AP, Branka, LUBE INA NOVAK, Marija, MAGLICA, Majda, ZAVRE NIK, Jernej, KOVAD , Marina, VEZJAK, Marjan, E ELB-E EMERL, JoE>ica, SIME ID , Danica, ROTAR-PAVLID , Danica, RETAR, Iztok, E TEMBERGER, Vesna, PIE OT, Rado, ANDREJD ID MUE ID , Polonca, KUE D ER, Samo, KOE AK, Eva, KONDA, Barbara, KLAJNE D EK, Ciril, GABER, Gabriela, DODID -FIKFAK, Metoda, BERD ID , Herman, ZUPAND ID , Agata, MAUD EC ZAKOTNIK, JoE>ica, FRAS, Zlatko, KAUD ID , Zdravko, LEVID , Peter, SIME ID , Stane, TRE KAN, Marko, BUKARICA, Goran, NOVAK-MLAKAR, Dominika, BACKOVID JURID AN, Andrea, LUZNAR, Nedeljka, KOLENC, Marko, KRAJNC, AleE!, VUTE, Rajko, D AD INOVID VOGRIND ID , Gabi, TOMORI, Martina, FATUR-VIDETID , Andrejka, FILIPD ID , TjaE!a, BALENT, Drago, FRAS, Zlatko, POLID NIK, Rok (avtor, urednik), POLID NIK, Rok (urednik). Nacionalni program spodbujanja telesne dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012 : povzeto po strategiji Vlade Republike Slovenije na podroD ju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2007. 36 str., ilustr. ISBN 978-961-6523-28-8. http://cindi-slovenija.net/images/stories/dokumenti/zz_hepa_slovenski.pdf. [COBISS.SI-ID 237096448]

 

2009

16. MANFREDO, Irena. Naloge pooblaE!D enega zdravnika pri delavcih, razporejenih na D akanje. V: RATKAJEC, Tihomir (ur.). SooD anje s stresom v medicini dela. Ljubljana: ZZD - Slovensko zdravniE!ko druE!tvo, ZdruE>enje za medicino dela, prometa in E!porta, 2009. Str. 51-52. ISBN 978-961-6456-52-4. [COBISS.SI-ID 3438557]

 

2010

17. RATKAJEC, Tihomir, E KERJANC, Alenka, MANFREDO, Irena. DuE!evno zdravje delavcev v spreminjajoD i ekonomiji. Isis : glasilo ZdravniE!ke zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 19, E!t. 8-9, str. 83-85. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 3437533]
18. MANFREDO, Irena. Psihosocialni dejavniki med zdravniki specialisti medicine dela - predstavitev pilotnega projekta v Sloveniji. V: Stres v medicini dela - 2 : posvet in delavnica, 3. in 4. decembra 2010 v Strunjanu. Posvet in delavnica, 3. in 4. decembra 2010 v Strunjanu. Ljubljana: Slovensko zdravniE!ko druE!tvo, ZdruE>enje za medicino dela, prometa in E!porta, 2010. [COBISS.SI-ID 3439581]

 

2011

19. MANFREDO, Irena. Aktivni delovni invalidi in medicina dela : predavanje na Posvetu zveze delovnih invalidov Slovenije, Litija, oktober 2011. Litija, 2011. [COBISS.SI-ID 3443421]
20. MANFREDO, Irena. Alergijski kontaktni dermatitis pri uporabi naprstnikov iz lateksa : vabljeno predavanje na strokovnem sreD anju Verifikacija poklicnih bolezni, 3.-4. 6. 2011, RogaE!ka Slatina. 2011. [COBISS.SI-ID 3439837]
21. MANFREDO, Irena (intervjuvanec). Psihosocialni dejavniki postajajo odloD ujoD i dejavnik za nastanek bolezni. Bogastvo zdravja. [Tiskana izd.]. maj 2011, letn. 1, E!t. 3, str. 12-13. ISSN 2232-5743. [COBISS.SI-ID 3441629]

 

2012

22. MANFREDO, Irena. Alergijski kontaktni dermatitis pri uporabi naprstnikov iz lateksa. Ljubljana: ZdruE>enje medicine dela, prometa in E!porta - Slovensko zdravniE!ko druE!tvo, 2012. ISBN 978-961-6456-83-8. [COBISS.SI-ID 3440861]
23. MANFREDO, Irena. Ali je stres mogoD e obvladati?. Utrip : glasilo skupine ETI Izlake. april 2012, letn. 32, E!t. 1, str. 11. ISSN 1580-4879. [COBISS.SI-ID 3441885]
24. MANFREDO, Irena. CATS (Cognitive activation theory of stress) : predavanje na strokovnem sreD anju na temo Stres in zdravniki, 20. in 21. januarja 2012, Ribno-Bled. 2012. [COBISS.SI-ID 3440093]
25. RATKAJEC, Tihomir, VADNJAL GRUDEN, Zora, MANFREDO, Irena. Need for recovery and self rated health status in Slovenian physicians. V: 30th International Congress on Occupational Health, March 18 - 23, 2012 : ICOH, CancC:n, MC)xico : occupational health for all: from research to practice. CancC:n: International Commission on Occupational Health (ICOH), 2012. A1145. http://icoh.confex.com/icoh/2012/. [COBISS.SI-ID 3439325]
26. MANFREDO, Irena. Projekt Leonardo : seminar Promocija zdravja za specialiste medicine dela, prometa in E!porta, zakljuD rk SIWHP, december 2012, Ljubljana. 2012. [COBISS.SI-ID 3442653]
27. MANFREDO, Irena. Seminar PZD za specialiste medicine dela, prometa in E!porta : SreD anje slovenske mreE>e za promocijo zdravja pri delu, Z znanjem do uD inkovitih programov PZD, 8. nov. 2012. Ljubljana: UKC Ljubljana, KliniD ni inE!titut za medicino dela, prometa in E!porta, 2012. [COBISS.SI-ID 3442397]
28. RATKAJEC, Tihomir, VADNJAL GRUDEN, Zora, LOVE E, Bojan, MANFREDO, Irena. Vpliv psihosocialnih dejavnikov dela na okrevanje po delu, oceno zdravja zdravnikov druE>inske medicine in medicine dela : predavanje na strokovnem sreD anju na temo Stres in zdravniki, 20. in 21. januarja 2012, Ribno-Bled. 2012. [COBISS.SI-ID 3440349]

 

2013

29. MANFREDO, Irena. Bolnik z epikondilitisom komolca v ambulanti medicine dela = Patients with epicondylitis in occupational health practice : vabljeno predavanje na 1. SuE!nikovi dnevi : poklicna rehabilitacija, Terme Ptuj, Ptuj, 8. 6. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 3452637]
30. MANFREDO, Irena, 1. SuE!nikovi dnevi, Terme Ptuj, 7. in 8. junij 2013. Bolnik z epikondilitisom komolca v ambulanti medicine dela = Patients with epicondylitis in occupational health practice. V: RATKAJEC, Tihomir (ur.). Poklicna rehabilitacija. Ljubljana: Slovensko zdravniE!ko druE!tvo, ZdruE>enje medicine dela, prometa in E!porta, 2013. Str. 143-150. ISBN 978-961-6456-83-8. [COBISS.SI-ID 3437277]
31. MANFREDO, Irena. Lep dan za nadzor. Isis : glasilo ZdravniE!ke zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. 1. december 2013, letn. 22, E!t. 12, str. 35. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 3438301]
32. MANFREDO, Irena, RATKAJEC, Tihomir. 1. SuE!nikovi dnevi. Isis : glasilo ZdravniE!ke zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. 1. avgust 2013, letn. 22, E!t. 8-9, str. 70. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 3443677]
33. MANFREDO, Irena. Sluh, hrup in medicina dela. Avdiometrija v medicini dela : izobraE>evanje za DMS in akustike, UKC Maribor, marec 2013. Maribor, 2013. [COBISS.SI-ID 3445213]
34. MANFREDO, Irena. Smo se iz anhovskega primera kaj nauD ili?. Isis : glasilo ZdravniE!ke zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. 1. marec 2013, letn. 22, E!t. 3, str. 23-24. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 3437789]
35. MANFREDO, Irena. Stresimo stres v zgodbi o objemanju s promocijo zdravja : predavanje na strokovnem sreD anju Zdravniki in stres III, Ribno-Bled, januar 2013. Ribno, 2013. [COBISS.SI-ID 3442909]
36. KOKOT, Matej K., MANFREDO, Irena. Vizija uporabe informacijske tehnologije v medicini dela. V: RATKAJEC, Tihomir (ur.). Aktualne teme v medicini dela : kakovost, akreditacija, vizija informacijske tehnologije, poE!kodbe z ostrimi predmeti, Ljubljana, 15. november 2013. Ljubljana: Slovensko zdravniE!ko druE!tvo, ZdruE>enje medicine dela, prometa in E!porta, 2013. Str. 26-28. ISBN 978-961-6456-91-3. [COBISS.SI-ID 3438813]
37. MANFREDO, Irena, RATKAJEC, Tihomir. Zdravje in delovna zmoE>nost starejE!ih delavcev. Isis : glasilo ZdravniE!ke zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. 1. november 2013, letn. 22, E!t. 11, str. 67-69. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 3438045]

 

2014

38. MANFREDO, Irena, GRUDEN VADNJAL, Zora. MoE>gani na delu. Isis : glasilo ZdravniE!ke zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. 1. november 2014, letn. 23, E!t. 11, str. 59-61. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 3442141]
39. MANFREDO, Irena. PoroD ilo podjetju - ali se za tem lahko skriva zgodba? : predavanje na posvetu za strokovne delavce in izvajalce medicine dela z naslovom Za varna in zdrava delovna mesta, Ljubljana, 10. 4. 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 3443165]
40. MANFREDO, Irena. Pozitivna psihologija - new age trik ali resen znanstveni pristop?. Isis : glasilo ZdravniE!ke zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. oktober 2014, letn. 23, E!t. 10, str. 55-56. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 3441373]
41. MANFREDO, Irena. Primer Tite L. (stres in rak). V: RATKAJEC, Tihomir (ur.). Zdravniki in stres : odnosi - mi med seboj, Ribno, 17. in 18. januar 2014. Ljubljana: Slovensko zdravniE!ko druE!tvo, ZdruE>enje medicine dela, prometa in E!porta, 2014. Str. [19-20]. ISBN 978-961-6456-92-0. [COBISS.SI-ID 3439069]
42. MANFREDO, Irena. Primer Tite L. (stres in rak) : vabljeno predavanje na Zdravniki in stres : odnosi - mi med seboj, Ribno, 17. januar 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 3452893]
43. MAROLT SAVID , Andreja, MANFREDO, Irena, PETERNELJ, Brigita, KOKALJ KOKOT, Matej, E VENT, Beatrix, VADNJAL GRUDEN, Zora, ZADNIKAR, Vesna, LOVE E, Bojan. Strokovna podlaga za prenovo in nadgradnjo raD unalniE!kega programa in e-kartona v medicini dela, prometa in E!porta. Ljubljana: [SZD - ZdruE>enje medicine dela prometa in E!porta], 2014. Zv. <1>. [COBISS.SI-ID 3444189]

 

2015

44. MANFREDO, Irena. Accidental discovery of asbestos-related occupational pleural disease in unemployed carpenter : a healthcare safety net that needs mending. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju. [Print ed.]. vol. 66, E!t. 3, str. 213-215. ISSN 0004-1254. http://hrcak.srce.hr/aiht. [COBISS.SI-ID 3510237]
45. MANFREDO, Irena. Azbest in dobra vila. Isis : glasilo ZdravniE!ke zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. jan. 2015, leto 24, E!t. 1, str. 24-25. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 3444445]
46. MANFREDO, Irena, III. SuE!nikovi dnevi, Radenci, 12. in 13. junij 2015. BioloE!ki monitoring svinca v praksi - 1 = Biomonitoring of lead in practice - 1. V: RATKAJEC, Tihomir (ur.). KemiD ne snovi na delovnem mestu - bioloE!ki monitoring. III. SuE!nikovi dnevi, Radenci, 12. in 13. junij 2015. 1. natis. Ljubljana: Slovensko zdravniE!ko druE!tvo, ZdruE>enje medicine dela, prometa in E!porta, 2015. Str. 76-86. ISBN 978-961-6956-23-9. [COBISS.SI-ID 3452381]
47. MANFREDO, Irena. BioloE!ki monitoring svinca v praksi - 1 : vabljeno predavanje na III. SuE!nikovi dnevi : kemiD ne snovi na delovnem mestu. BioloE!ki monitoring, Radenci, 13. 6. 2015. 2015. [COBISS.SI-ID 3453405]
48. MANFREDO, Irena (intervjuvanec). Kot druE>ba smo predvsem kurativno usmerjeni. Nova Delavska enotnost : glasilo Zveze Svobodnih sindikatov Slovenije. 23.4.2015, leto 74, E!t. 16, str. 15-16. ISSN 1408-5569. [COBISS.SI-ID 3451357]
49. MANFREDO, Irena. Occupational disease of the unemployed. V: WOS 8th international conference : book of abstracts. Minho: WOS, 2015. Str. 15-16. ISBN 978-989-98203-5-7. [COBISS.SI-ID 3509725]
50. MANFREDO, Irena. Occupational disease of the uneployed : Smart prevention for sustainable safety 2015, WOS 2015, 8th International conference, 25th sep. [COBISS.SI-ID 3509213]
51. MANFREDO, Irena. Pozitivna psihologija-obetavno zdravilo proti stresu za zdravnike in bolnike. V: RATKAJEC, Tihomir (ur.). Zdravniki in stres VI : (ne)ravnovesje med delom in E>ivljenjem, Dolenjske Toplice, 23. in 24. januar 2015. Ljubljana: ZdruE>enje medicine dela, prometa in E!porta, Slovensko zdravniE!ko druE!tvo: = Association of Occupational, Traffic and Sports Medicine, Slovenian Medical Association, 2015. Str. 20-21. ISBN 978-961-6956-16-1. [COBISS.SI-ID 3445469]
52. MANFREDO, Irena. Pozitivna psihologija-obetavno zdravilo proti stresu za zdravnike in bolnike : vabljeno predavanje na Zdravniki in stres VI : (ne)ravnovesje med delom in E>ivljenjem, Dolenjske Toplice, 23. januar 2015. 2015. [COBISS.SI-ID 3453149]
53. MANFREDO, Irena. Promocija zdravja : od zakonodaje do (dobre) prakse : predavanje na posvetu "Zdravi zaposleni - dobri rezultati", GZS ObmoD na zbornica Zasavje, 22. oktobra 2015, Zagorje ob Savi. Zagorje ob Savi, 2015. [COBISS.SI-ID 3510493]

 

2016

54. MANFREDO, Irena. Ali je v medicini dela prostor za srce in duE!o? Mi med seboj z oD mi pozitivne psihologije : predavanje na strokovnem sreD anju Srce in duE!a, 9. - 10. september 2016, PortoroE>. [COBISS.SI-ID 3588061]
55. MANFREDO, Irena. Can unemployed persons have occupational disease?. V: LOVRENOV, E=ivota (ur.). Research, education, and practice in insurance medicine and social security : book of abstracts. Ljubljana: Domus, 2016. Str. 84. ISBN 978-961-6170-37-6. [COBISS.SI-ID 3546333]
56. MANFREDO, Irena. Can unemployed persons have occupational disease? : 21st EUMASS Congress and the 4th International Congress of Medical Assessors in the Republic of Slovenia, Ljubljana, 9th jun. 2016. [COBISS.SI-ID 3547101]
57. MANFREDO, Irena. EKG in medicina dela: kdaj me je strah : predavanje na strokovnem sreD anju Uporabni EKG, 21. - 22. oktober 2016, PortoroE>. [COBISS.SI-ID 3588573]
58. MANFREDO, Irena. Pozitivna psihologija odpira nova obzorja. V: D EBAE EK-TRAVNIK, Zdenka. Stebri zdravniE!tva : profesionalizem nas povezuje. 1. izd. Ljubljana: samozal. Z. D ebaE!ek-Travnik, 2016. Str. 26-31. ISBN 978-961-283-698-6. [COBISS.SI-ID 3587805]
59. MANFREDO, Irena. Promocija zdravja pri delu-kaj pa mi?. V: RATKAJEC, Tihomir (ur.). Zdravniki in stres VII : staranje, poD itek, promocija zdravja - kjer je prostor za zdravnika?, Dolenjske Toplice, 22. in 23. januar 2016. Ljubljana: ZdruE>enje medicine dela, prometa in E!porta, Slovensko zdravniE!ko druE!tvo: = Association of Occupational, Traffic and Sports Medicine, Slovenian Medical Association, 2016. Str. 29-30. ISBN 978-961-6956-33-8. [COBISS.SI-ID 3533789]
60. MANFREDO, Irena. Promocija zdravja pri delu-kaj pa mi? : Predavanje na sreD anju Zdravniki in stres 7, Dolenjske Toplice, 23.1.2016. 2016. [COBISS.SI-ID 3533533]
61. PETERNELJ, Brigita, MANFREDO, Irena, PETROVID -E TEBLAJ, Maja. Return to work at occupational health centre in Slovenia. V: LOVRENOV, E=ivota (ur.). Research, education, and practice in insurance medicine and social security : book of abstracts. Ljubljana: Domus, 2016. Str. 110. ISBN 978-961-6170-37-6. [COBISS.SI-ID 3558877]
62. MANFREDO, Irena. Vloga zdravnika pri zdravstvenem zaposlitvenem svetovanju in rehabilitacijski komisiji : Dan odprtih vrat, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Delavski dom Trbovlje, 22. september 2016. [COBISS.SI-ID 3588317]
63. MANFREDO, Irena, LAZAR, AljaE>. Wellbeing at work - what about us?. V: Wellbeing at work, Amsterdam 2016, Fourth International Conference, 29 May-1 June 2016. Amsterdam, 2016. [COBISS.SI-ID 3559389]
64. MANFREDO, Irena, LAZAR, AljaE>. Wellbeing at work - what about us? : Wellbeing at work, Fourth International Conference, Amsterdam, 29 may - 1 june 2016. [COBISS.SI-ID 3559645]

 

2017

65. MANFREDO, Irena. HujE!am ... torej sem?. Utrip : glasilo skupine ETI Izlake. oktober 2017, letn. 37, E!t. 3, str. 20. ISSN 1580-4879. [COBISS.SI-ID 3643357]
66. MANFREDO, Irena. MenedE>erski pregledi - zgodba o cesarjevih novih oblaD ilih? : vabljeno predavanje na Strokovni konferenci Razvoj trajnostnega menedE>menta, RTM 2017 "Od obD utka do celostne obravnave : holistiD ni pristop k psihofiziD nemu potencialu menedE>menta", Ljubljanski grad, Stanovska dvorana, 24. oktober 2017. [COBISS.SI-ID 3642845]
67. MANFREDO, Irena. Nova delovna mesta v starajoD i se druE>bi = New work-places in again society : vabljeno predavanje na V. SuE!nikovi dnevi : Staranje na delovnem mestu, Kongresna dvorana, Hotel E port, OtoD ec, 26. 5. 2017. 2017. [COBISS.SI-ID 3636957]
68. MANFREDO, Irena, LAZAR, AljaE>, V. SuE!nikovi dnevi, OtoD ecc, 26. in 27. maj 2017. Nova delovna mesta v starajoD i se drE>avi = New work-places in aging society. V: RATKAJEC, Tihomir (ur.). Staranje na delovnem mestu. 1. natis. Ljubljana: Slovensko zdravniE!ko druE!tvo, ZdruE>enje medicine dela, prometa in E!porta, 2017. Str. [111-118]. ISBN 978-961-6956-63-5. [COBISS.SI-ID 3636701]
69. MANFREDO, Irena. Pozitivna psihologija pri delu : predavanje pri Aktulane teme v MDPE - torkova predavanja, 17. 10. 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 3642589]

 

2018

70. MANFREDO, Irena. Breast cancer and shift work : a case report : poster presentation at the Novel methods for assesment of risk of cancer from occupational and environmental exposures, Stockholm, Sweden, 14. - 16. May 2018. [COBISS.SI-ID 3660765]
71. MANFREDO, Irena, LAZAR, AljaE>. Burn-out. Am I guilty? : 3rd International Annual Medical Education Conference "Diplomats for Life 3: Evolution in Medical Training", Kaunas, 30th November - 1st December 2018. [COBISS.SI-ID 3661533]
72. MANFREDO, Irena. Kdo se boji poklicnih bolezni?. Svet kapitala. [Tiskana izd.]. 16. februarja 2018, E!t. 72, str. 18. ISSN 2386-0073. [COBISS.SI-ID 3647453]
73. MATALN, Sabina, MANFREDO, Irena. KliniD ni primer: Medicina dela 5. V: SVETINA, Nastja (ur.). Epilepsije. Ljubljana: ZdruE>enje medicine dela, prometa in E!porta, Slovensko zdravniE!ko druE!tvo, 2018. Str. 70. ISBN 978-961-6956-76-5. [COBISS.SI-ID 3647709]
74. MANFREDO, Irena. Lung cancer and tobacco smoking. What about asbestos? : a case report : poster presentation at the Novel methods for assesment of risk of cancer from occupational and environmental exposures, Stockholm, Sweden, 14. - 16. May 2018. [COBISS.SI-ID 3661021]
75. MANFREDO, Irena. NoD no delo je rakotvorno. Isis : glasilo ZdravniE!ke zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. okt. 2018, leto 27, E!t. 10, str. 34-36. ISSN 1318-0193. https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/publikacije-zbornice-isis/revija/isis-oktober-2018. [COBISS.SI-ID 3661277]
76. PETERNELJ, Brigita, MANFREDO, Irena. Sodelovanje zdravnika specialista medicine dela, prometa in E!porta v procesu vraD anja na delo bolnice po moE>ganski kapi - prikaz primera : predavanje v okviru seminarja Obravnava bolnika po moE>ganski kapi v procesu vraD anja na delo, URI-SoD a, Ljubljana, 2. februar 2018. Ljubljana, 2018. [COBISS.SI-ID 3658205]
77. MANFREDO, Irena, LAZAR, AljaE>. Soft-skills in medical society. Any doubts? : 3rd International Annual Medical Education Conference "Diplomats for Life 3: Evolution in Medical Training", Kaunas, 30th November - 1st December 2018. [COBISS.SI-ID 3661789]

 

2019

78. MANFREDO, Irena. Ali je kremen nov azbest?. Isis : glasilo ZdravniE!ke zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. junij 2019, leto 28, E!t. 6, str. 35-36. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 3664605]
79. MANFREDO, Irena. Burnout - occupational health problem or personality disorder? = Sagorijevanje na poslu - problem medicine rada ili problem osobnosti? : 7. hrvatski kongres medicine rada s meDunarodnim sudjelovanjem Medicina rada nakon 2020, Pula, 9. - 13. listopada 2019 =7th Croatian Congress on Occupational Health with International Participation occupational health after 2020, Pula, 9th -13th October 2019. [COBISS.SI-ID 3665885]
80. MANFREDO, Irena, VII. SuE!nikovi dnevi, LaE!ko, 31. 5. - 01.06. 2019. Izgorelost v ambulanti medicine dela, prometa in E!porta = Burnout in the occupational health centre. V: DENKOVSKI, Davor (ur.). DuE!evno zdravje aktivne populacije : [zbornik izbranih tem]. Ljubljana: Slovensko zdravniE!ko druE!tvo, ZdruE>enje medicine dela, prometa in E!porta, 2019. Str. 67-74. ISBN 978-961-6956-94-9. [COBISS.SI-ID 3664349]
81. MANFREDO, Irena. Izgorelost v ambulanti medicine dela, prometa in E!porta : vabljeno predavanje na VII. SuE!nikovi dnevi : DuE!evno zdravje aktivne populacije, LaE!ko, 11. 6. 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 3664093]


Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 7. 5. 2020

 

Veselimo se stika z vami

Zemljevid lokacije

Najdete nas na naslovu Cesta zmage 1 , 1410 Zagorje ob Savi , I. nadstropje.

Pišite nam

Naročanje

Za naročilo nas pokličite na eno od spodnjih številk v delovnem času, nam pišite na elektronsko pošto, osebno v ordinaciji ali z običajno pošto.

Telefon: 03 56 55 059, 03 56 55 054

Telefax: 03 56 55 053

Elektronski naslov: narocanje@mdps-zagorje.si

Delovni čas

Ordinacijski čas: pon - pet: 7:00 - 13:00, četrtek: 12:00 - 18:00

Delovni čas: pon - pet: 7:00 - 15:00, četrtek: 12:00 - 20:00