Posredovanje zdravstvene dokumentacije med osebnim zdravnikom in medicino dela - MNENJE


 

Združenje medicine dela, prometa in športa
asist. Davor Denkovski, dr. med.,
specialist medicine dela, prometa in športa
Naslov e-pošte: info@zmdps.si


ZADEVA: Posredovanje zdravstvene dokumentacije med osebnim zdravnikom in medicino dela - MNENJE


Spoštovani,
pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo prejeli vaše zaprosilo za mnenje, o tem pod kakšnimi pogoji (podpis izjave, pri kom ...), v kakšni obliki (fizično, fotokopije, izpis elektronskega kartona ...) in na kakšen način (pošta, priporočena pošta, e-pošta, osebni fizični prenos ...) lahko zdravstveni karton (oz. izbrani zdravstveni dokumenti, izvidi ...) potuje med osebnim zdravnikom in specialistom medicine dela, prometa in športa. Poleg tega vas zanima, ali za to zadošča privolitev delavca ("pacienta") za vpogled v karton, ki ga da pri specialistu medicine dela ali mora osebno, z izjavo, zaprositi za karton pri svojem izbranem osebnem zdravniku, ter kako je s prenosom kartona med osebnim zdravnikom in spec. MDPŠ znotraj iste zdravstvene ustanove (je mogoč fizični prenos, pod kakšnimi pogoji)?
Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.
Odgovor se nanaša le na področje zdravstvenih pregledov delavcev po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1).
Izvajalec medicine dela lahko, ne glede na pojavno obliko in način posredovanja oziroma seznanitve, pridobi podatke o zdravstvenem stanju od izbranega osebnega zdravnika na podlagi pisne privolitve delavca, ki jo ta lahko poda pri izvajalcu medicine dela ali pri izbranem osebnem zdravniku. Privolitev je lahko nadomeščena z zahtevo za posredovanje podatkov (če je vsebinsko ustrezna), ki jo delavec poda neposredno pri izbranem osebnem zdravniku. Če sta IOZ in izvajalec medicine dela v isti zdravstveni ustanovi, veljajo enaka pravila. Glede obsega, načina in oblike posredovanja podatkov ni posebnih pravil, pač pa se uporabjajo splošna pravila o zagotavljanju varnosti osebnih podatkov, konkretna presoja pa je stvar upravljavca.

O b r a z l o ž i t e v:
Glede privolitve, kot podlage za seznanitev z zdravstveno dokumentacijo s strani izvajalcev medicine
dela, je na naši spletni strani že objavljenih več mnenj.
Posebnih pravil o obsegu, obliki in načinu posredovanja podatkov ni, razen nekaj podrobnosti, ki jih
določa 13. člen Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev. Ta tudi dopušča, da se
posreduje originalna zdravstvena dokumentacija. Splošna pravila o zagotavljanju varnosti osebnih
podatkov so določena v 32. členu Splošne uredbe. O tem so na voljo tudi smernice, ki so dostopne na
naši spletni strani:
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_zavarovanju_OP.pdf.
Glede posredovanja podatkov po elektronski poti je treba upoštevati tudi zahtevo iz 14. člena ZVOP-1
o šifriranju zdravstvenih podatkov. O tem je na naši spletni strani dostopnih že več mnenj.
Splošna pojasnila za področje zdravstva so na voljo tudi v naslednjih smernicah:
- https://www.iprs.
si/fileadmin/user_upload/Pdf/brosure/Smernice_za_izvajalce_zdr._storitev_net.pdf
- https://www.iprs.
si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_za_zavarovanje_OP_v_IS_bolnisnic_150
22008.pdf.


Prijazen pozdrav,

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.
samostojni svetovalec IP

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka
Poslati:
- naslovniku (po e-pošti);
- zbirka dokumentarnega gradiva pri IP.< Nazaj na seznam novic

Veselimo se stika z vami

Zemljevid lokacije

Najdete nas na naslovu Cesta zmage 1 , 1410 Zagorje ob Savi , I. nadstropje.

Pišite nam

Naročanje

Za naročilo nas pokličite na eno od spodnjih številk v delovnem času, nam pišite na elektronsko pošto, osebno v ordinaciji ali z običajno pošto.

Telefon: 03 56 55 059, 03 56 55 054

Telefax: 03 56 55 053

Elektronski naslov: narocanje@mdps-zagorje.si

Delovni čas

Ordinacijski čas: pon - pet: 7:00 - 13:00, četrtek: 12:00 - 18:00

Delovni čas: pon - pet: 7:00 - 15:00, četrtek: 12:00 - 20:00