https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020040.pdf

 

Uradni list

page1image3933570912

Republike Slovenije

707. Odlok o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi s 4. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D LO K
o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih

1. člen
S tem odlokom se začasno določajo posebni pogoji glede

dobaviteljev etanola (CAS-številka: 64-17-5), kot aktivne snovi za proizvodnjo dezinfekcijskih sredstev za zagotavljanje njiho- ve dostopnosti na trgu v času epidemije COVID-19.

2. člen
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 5. člena Uredbe

o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi (Uradni list RS, št. 81/18) se za proizvo- dnjo biocidnih proizvodov vrste 1 in 2 z aktivno snovjo etanol, ki so vpisani v Register biocidnih proizvodov, lahko uporablja etanol, katerega proizvajalec ali uvoznik ni vključen v seznam iz prvega odstavka 95. člena Uredbe (EU) št. 528/2012 Evrop- skega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L št. 167 z dne 27. 6. 2012, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/1825 z dne 8. avgusta 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev zgoščenega jabolčnega soka kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi (UL L št. 279 z dne 31. 10. 2019, str. 19).

(2) Etanol, pridobljen s fermentacijo sladkorjev in hidracijo etilena, se lahko v skladu s prejšnjim odstavkom uporablja brez nadaljnjih omejitev. Uporabo etanola, pridobljenega po drugih postopkih, v dezinfekcijskih sredstvih za osebno higieno odobri Urad Republike Slovenije za kemikalije, če na podlagi proizvo- dnih in tehničnih specifikacij, vključno s kemijsko sestavo, ki jih predložijo dobavitelji ali formulatorji pred dajanjem v promet oziroma uporabo za proizvodnjo, ugotovi, da ne povzroča tve- ganj za zdravje ljudi.

3. člen
Razširitev uporabe etanola iz tega odloka velja do prene-

hanja razlogov zanjo, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-13/2020
Ljubljana, dne 31. marca 2020 EVA 2020-2711-0027

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša, predsednik

 < Nazaj na seznam novic

Veselimo se stika z vami

Zemljevid lokacije

Najdete nas na naslovu Cesta zmage 1 , 1410 Zagorje ob Savi , I. nadstropje.

Pišite nam

Naročanje

Za naročilo nas pokličite na eno od spodnjih številk v delovnem času, nam pišite na elektronsko pošto, osebno v ordinaciji ali z običajno pošto.

Telefon: 03 56 55 059, 03 56 55 054

Telefax: 03 56 55 053

Elektronski naslov: narocanje@mdps-zagorje.si

Delovni čas

Ordinacijski čas: pon - pet: 7:00 - 13:00, četrtek: 12:00 - 18:00

Delovni čas: pon - pet: 7:00 - 15:00, četrtek: 12:00 - 20:00